’Barnen i våra hjärtan’ är ett utbildningsprogram för föräldrar med invandrarbakgrund..

Syftet med utbildning är att stärka och tydliggöra föräldrarnas roll som fostrare, motivera de till en fungerande kontakt mellan förskola och skola samt att inspirera föräldrar att tillsammans med andra våga diskutera barnens uppväxt och framtid i det nya landet.

Utbildningen bygger på mina egna erfarenheter och arbetet med föräldracirklar i slutet av 1990-talet.

Föräldrautbildning är utvärderat av forskare mer än en gång.

Studiematerialet är en sammanställning av min analys av långa och många enkäter och djupintervjuer jag ansvarade för. Deltagarna var elever och skolpersonal i i två grundskolor i Stockholmsförorterna Rinkeby och Tensta, samt gymnasister i Järfälla kommun. Skolornas all personal och många utlandsfödda föräldrar intervjuades också. Materialet kompletterade och kompletterar jag med faktakunskaper om svenska lagar som aga, omhändertagande av barn som far illa, hedersförtryck och våld, kriminalitet, demokrati, jämställdhet, barnuppfostran i det nya landet och mycket mer!

Allas berättelser, svar, funderingar, syn på utanförskap, integration och livet i förorten och i Sverige, ökade min medvetenhet om att vi föräldrar måste hjälpa våra barn att hantera de kulturkrockarna de möter i exil, de förändringarna som uppstår i vardagen, och inte minst förskolan och skolans viktiga pedagogik och arbetssätt.

Så började min resa för att stärka, stödja och diskutera min och andras roll som föräldrar i det nya landet.

Mitt arbete med föräldrautbildningen vilar på studiecirkeln som metod och FUGA- som modell

FUGA-modellen

FUGA står för Fakta, Upplevelser, Gestaltning och Analys.

Fakta: kunskap om det aktuella kunskapsområdet (till exempel barnuppfostran, agalagen, socialtjänstlagen, mm).

Upplevelse: läsarna och/eller deltagarna får tillfälle att göra egna upplevelser, bli engagerade, ta ställning till exempel av en levande berättelse, en refererat från texterna och/eller annat relevant material.

Gestaltning: läsarna och/eller deltagarna får möjlighet att uttrycka och gestalta sina kunskaper, upplevelser, känslor, värderingar, konflikter mellan generationer som man vill dela till andra i gruppen.

Analys: varje kapitel avslutas med ett samtal kring följande frågor:

Vad har vi lärt?

Hur har vi lärt?

HAR vi fått bättre förståelse?

Har vi gjort egna upptäckterna egna upplevelser?

Hur går vi vidare?